ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Tartalomjegyzék
Adatkezelési Szabályzat 
1. Szabályzat célja, hatálya 
1.1. Célja 
1.2. Hatálya 
2. Jogszabályi hivatkozás 
3. Értelmező rendelkezések 
4. Adatvédelem 
4.1. Elvek, szabályok 
4.1.2. Adatkezelés elvei, szabályai 
4.2. Érintettek jogai 
5. Adatbiztonság 
6. Titoktartási kötelezettség 
7. Jogellenes adatkezelés következményei 
7.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárás 
7.2. Bírósági jogérvényesítés 
8. Záró rendelkezések 

1. Szabályzat célja, hatálya
1.1. Célja

Jelen szabályzat célja, hogy a Dr. Bánkuti Gábor egyéni ügyvéd cegfelelosseg.hu honlapon, mint Adatkezelő, a zajló adatkezelést, tiszteletben tartsa a természetes személyek magánszféráját és jogait.
Az adatkezelésnek meg kell felelni az információs önrendelkezés alkotmányos alapelvének, továbbá a megkapott adatokkal visszaélés ne történjen az Adatkezelő birtokába jutott szenzitív információk tekintetében.

1.2. Hatálya

E szabályzat hatálya kiterjed Dr. Bánkuti Gábor egyéni ügyvéd székhelyére, a székhely és fiókiroda közötti információáramlásra, a webfelületen közölt információkra. A Szabályzat tárgy hatálya kiterjed az Irodánál és a hozzá kapcsolódó kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. Ezen szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára, továbbá kiterjed az Iroda valamennyi alkalmazottjára.

2. Jogszabályi hivatkozás

Jelen szabályzat megalkotásához az alábbi jogszabályok alapján került sor:
• Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
• Üttv.: 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről;
• GDPR: Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendelete az általános adatvédelmi rendelet

A Szabályzat az Irodám és a weblapon megadott személyes adatok esetlegesen felmerült kezeléséhez került megalkotásra.

3. Értelmező rendelkezések

Az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározottak szerint „személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.”

Az Infotv. 3. § 1a. pontjában meghatározottak szerint azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez”

Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja”

Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése”

Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.”

4. Adatvédelem
4.1. Elvek, szabályok
4.1.2. Adatkezelés elvei, szabályai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatkezelést Irodánk csak akkor végez, ha
• ahhoz az Érintett hozzájárul
– weblap esetében a fórumhoz történő hozzászólás, kérdés feltevés;
– jogi ügyek rendezése esetén a szükséges személyes adatok bekérése, vagy
• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) (az Üttv. és az ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok alapján).

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az Érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

4.2. Érintettek jogai

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A weblap esetében a fórumhoz történő moderáció illetve a feltett kérdés esetén a válaszadás befejezéséig. Az adatot (e-mail cím, név) maximum 1 évig anonimizáltan kerülnek tárolása, amennyiben a megadandó adat visszavezethető a személyhez.

Jogi ügyek megbízása esetén a megadott személyes adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján kezeljük.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek

Irodám gondoskodik az adatok jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Irodám biztosítja, hogy az érintett adatokba kizárólag a feladat ellátásában közreműködő alkalmazottak nyerjenek betekintést. Valamint Irodám rendelkezik megfelelő védelemmel az egyes számítógépek illetve a számítógépes hálózat egészére vonatkozóan.

6. Titoktartási kötelezettség

Iroda alkalmazottai vállalják, hogy a feladatvégzésük során tudomásukra jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül megőrzik. A munkavállalók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Érintett adatokat kizárólag feladataik teljesítése során használják fel, illetve harmadik személyeknek nem adják ki azokat.

7. Jogellenes adatkezelés következményei
7.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti eljárás

Bárki vizsgálatot kezdeményezhet a Hatóságnál bejelentéssel arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.
A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, illetve indít. Az eljárás hatósági határozattal járul.

7.2. Bírósági jogérvényesítés

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8. Záró rendelkezések

E Szabályzat 2018. december 15. napján lép hatályba.

Dr. Bánkuti Gábor egyéni ügyvéd